ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δημήτριος Παρασκευόπουλος - Κόλλιας & συνεργάτες

Ως γραφείο γενικής δικηγορικής πρακτικής, καλύπτουμε όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, ποιοτική και εξειδικευμένη δικαστική και εξώδικη-συμβουλευτική υποστήριξη.

– Ανήλικοι
– Ναρκωτικά
– Οικονομικά εγκλήματα
– Στρατιωτικά και Στρατολογικά
– Προσβολές του πολιτεύματος
– Εγκλήματα κατά ξένων κρατών
– Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων
– Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας
– Επιβουλή της δημόσιας τάξης
– Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης
– Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση
– Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα
– Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
– Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης
– Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία

– Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, πλημμύρα, έκρηξη, νοθεία τροφίμων κ.α.)
– Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων
– Εγκλήματα κατά της ζωής
– Σωματικές βλάβες
– Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
– Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
– Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια
– Εγκλήματα κατά της τιμής
– Παραβίαση απορρήτων
– Εγκλήματα κατά της περιουσίας
– Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
– Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων
– Πολεοδομικές παραβάσεις
– Αγορανομικές παραβάσεις

– Ενοχικό δίκαιο
– Οικογενειακό δίκαιο
– Κληρονομικό δίκαιο
– Εμπράγματο δίκαιο
– Ασφαλιστικό δίκαιο
– Εργατικό δίκαιο

– Σύμβαση Εργασίας
– Δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ιατρικού σφάλματος
– Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ. αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών

– Tους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Tους υπηκόους τρίτων χωρών

– Tους πολιτικούς πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς
-Tους ομογενείς και τους παλιννοστούντες

– Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας
– Υπηρεσίες σύνταξης και μελέτης συμβάσεων Εμπορικής Αντιπροσωπείας, υποστήριξης για ορθή εφαρμογή των σχετικών όρων καθώς και εκπροσώπησης σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης
– Σύμβαση Διανομής
– Σύμβαση Franchising
– Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας
– Εμπορικό σήμα

– Πνευματική ιδιοκτησία
– Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
– Πτωχευτικό δίκαιο
– Ελεύθερος και Αθέμιτος Ανταγωνισμός
– Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO)
– Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών

– Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
– Διαφορές δημοτικών τελών και φόρων
– Φορολογικές διαφορές
– Δημόσιοι διαγωνισμοί

– Υποθέσεις Εκκλησιαστικού δικαίου
– Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ. αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών

– Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικού φακέλου
– Σύνταξη μελέτης
– Καταμέτρηση ενσήμων
– Υπολογισμός ποσού συντάξεως

– Κατάθεση και παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης
– Αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών, παρακολούθηση πορείας αιτήσεών
– Διεκπεραίωση αιτήσεων για σύνταξη αναπηρίας στα ΚΕΠΑ